Op weg naar duurzame palmolie

Januari 2014 – Eind 2013 kondigden we een belangrijke stap aan in ons streven de verduurzaming van de palmoliesector te versnellen. We maakten bekend dat we eind 2014 alle palmolie die we wereldwijd inkopen, zullen betrekken uit traceerbare, bekende bronnen.

Wanneer oliepalmen op niet-duurzame wijze worden geteeld, draagt dit bij aan ontbossing en klimaatverandering. Unilever heeft zich voorgenomen in 2020 100% traceerbare, duurzame palmolie in te kopen en inmiddels hebben we flinke stappen gezet om dit te realiseren. Sinds eind 2012 borgen we 100% duurzame palmolie op basis van GreenPalm-certificaten. Eind 2013 – na de jaarlijkse bijeenkomst van de RSPO, de Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie – hebben we aangekondigd dat tegen eind 2014 alle palmolie die Unilever wereldwijd inkoopt, zal worden betrokken uit traceerbare, bekende bronnen.

Verantwoordelijkheid nemen

"Transformatie van de markt is alleen mogelijk als alle betrokken partijen hun verantwoordelijkheid nemen en kunnen worden aangesproken op de mate waarin zij duurzaamheid stimuleren", aldus Marc Engel, Unilevers Chief Procurement Officer. "De vooruitgang die wij tot nu toe hebben geboekt, is mede mogelijk gemaakt door de betrokkenheid en inzet van een aantal van onze strategisch belangrijke leveranciers.

We zullen het contact blijven zoeken met onze leveranciers en met NGO’s, overheden, de RSPO, eindgebruikers en andere betrokkenen in de industrie om gezamenlijk tot oplossingen te komen om ontbossing een halt toe te roepen, veengebieden te beschermen en een positieve economische en maatschappelijke impact voor mensen en lokale gemeenschappen te bevorderen."

Veelbelovende stap

Richard Holland, Directeur van het Market Transformation Initiative van het WNF over Unilevers aankondiging: "Unilevers commitment voor 2014 is een veelbelovende stap op weg naar daadwerkelijke verandering van de markt om te komen tot duurzame palmolie. Unilevers rol en initiatieven op dit gebied hebben hierbij tot nu toe een grote rol gespeeld. Unilever heeft ons geholpen in 2004 de RSPO op te richten en was nauw betrokken bij de verdere ontwikkeling ervan tot een geloofwaardig orgaan.

Maar wat minstens zo belangrijk is, Unilever heeft haar commitment omgezet in actie door RSPO-gecertificeerde palmolie in te kopen. Daarom hebben wij Unilever in onze Palmolie Scorecard een plek gegeven tussen de topscorers in de industrie.

Maar we zijn er nog niet. We blijven samenwerken met Unilever en anderen via de RSPO om nog meer telers aan te moedigen naar certificering te streven en producenten en retailers te stimuleren gecertificeerde palmolie te kopen. Bovendien moedigt het WNF vooraanstaande ondernemingen in de sector aan om benchmarks voor de industrie vast te stellen ten aanzien van belangrijke zaken als traceerbaarheid, bescherming van veengebieden, niveau van broeikasgasreducties en stopzetting van ontbossing. We roepen andere bedrijven in de palmolieketen dringend op Unilever hierin te volgen."

Groot afnemer

Unilever is een van de grootste afnemers van palmolie voor gebruik in producten als margarine, ijs, zeep en shampoo. Jaarlijks kopen we ongeveer 1,5 miljoen ton palmolie en afgeleide producten in, ongeveer 3% van de totale wereldproductie. We willen een verandering in de markt teweegbrengen die zal leiden tot een duurzamere palmoliesector. We zetten ons hiervoor in op verschillende fronten en binnen diverse samenwerkingsverbanden.

Naast medeoprichter van de RSPO zijn we tevens medevoorzitter van de Consumer Goods Forum Steering Group on Sustainability. Ook speelden we een leidende rol in het proces dat resulteerde in de oprichting van de Tropical Forest Alliance, een samenwerkingsverband van verschillende stakeholders – waaronder overheden en bedrijven – met als doel ontbossing uit te bannen.

Meer over deze onderwerpen te weten komen

Terug naar top

We komen graag met je in contact

We zijn altijd op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn in een duurzame toekomst.

Contacteer ons

Neem contact op met Unilever en de gespecialiseerde teams of maak wereldwijd nieuwe connecties.

Contacteer Ons