Promotie van onze voedings- en drankproducten

Wij willen gezonde voeding bevorderen, niet alleen door voedzamere producten aan te bieden, maar ook door ze op verantwoorde wijze op de markt te brengen en er reclame voor te maken, vooral bij kinderen.

Onder andere onze X-Pop- en Twister ijsjes dragen onze Responsibly Made for Kids belofte.

In 2003 waren wij een van de eerste bedrijven die principes hanteerden voor de marketing van voedingsmiddelen en dranken voor kinderen. Sindsdien hebben we deze principes verder ontwikkeld in het licht van de aanhoudende bezorgdheid over obesitas bij kinderen, de impact van sociale media en het enorme aantal producten waaruit we kunnen kiezen.

Onze Principes voor Verantwoorde Marketing van Voedingsmiddelen en Dranken voor Kinderen zijn van toepassing op alle marketingcommunicatie en -activiteiten van Unilever op het gebied van voedingsmiddelen en dranken wereldwijd, net als de Algemene Marketingprincipes van onze Foods & Refreshment-divisie.

Daarnaast wordt in onze Responsibly Made for Kids belofte uiteengezet hoe onze ijsjes op verantwoorde wijze worden gecommuniceerd, verkocht en ontwikkeld.

Deze belofte is gebaseerd op drie pijlers en ontworpen om ouders en verzorgers te helpen bij het kiezen van producten voor hun kinderen. Die drie pijlers zijn: (1) verantwoordelijk communiceren, (2) verantwoordelijk verkopen en (3) verantwoordelijk ontwikkelen.

  1. Ola’s kinderijsjes zullen verantwoordelijk gecommuniceerd worden. Dat betekent dat we onze reclame gaan verschuiven naar de ouders en verzorgers. Zij zijn volgens ons namelijk degene die moeten beslissen wat voor traktatie hun kinderen krijgen. In lijn met onze belofte voor heel het bedrijf zal Ola geen marketingcommunicatie sturen naar kinderen onder de 12 jaar in traditionele media en kinderen onder de 13 jaar op sociale media.
  2. Ola ’s kinderijsjes zullen verantwoordelijk verkocht worden. We weten dat kinderen onder de 12 jaar onvermijdelijk blootgesteld zullen worden aan onze producten, daarom introduceren wij een ‘Responsibly Made for Kids’ logo op onze verkoopcommunicatie zoals productverpakkingen en prijskaarten. Dit geeft ouders en verzorgers aan welke producten voor kinderen zijn ontworpen, zodat zij een geïnformeerde keuze kunnen maken bij het kopen van onze producten.
  3. Alle ijsjes in het wereldwijde Ola portfolio zijn verantwoordelijk ontwikkeld met allerlei verschillende smaken, texturen, spannende vormen en kleuren om kinderen te blijven verrassen. Elk kinderijsje zal voldoen aan Unilever’s richtlijnen waarvoor we de VN ontwikkelingsdoelen hebben doorvertaald naar geschikte porties voor kinderen.
    We voegen fruit en melk toe waar we kunnen. Bovendien zijn de meeste van onze producten ook gemaakt zonder kunstmatige kleur- en smaakstoffen. De specifieke samenstelling van elk ijsje is te vinden op het etiket.

En tenslotte, maar niet in het minste: in het kader van de verantwoord ontwikkelde aanpak werken wij aan een duurzame inkoop van onze ingrediënten en een voortdurende verbetering van onze verpakkingen, ook voor onze kinderijsjes".

Promotion de nos produits alimentaires et boissons

Nous voulons promouvoir une alimentation saine, non seulement en proposant des produits plus nutritifs, mais aussi en les commercialisant et en les promouvant de manière responsable, notamment auprès des enfants.

Nos glaces X-Pop et Twister, entre autres, portent notre engagement "Responsibly Made for Kids".

En 2003, nous avons été l'une des premières entreprises à adopter des principes pour la commercialisation des aliments et des boissons auprès des enfants. Depuis lors, nous avons continué à faire évoluer ces principes à la lumière des préoccupations actuelles concernant l'obésité infantile, de l'impact des reseaux sociaux et de la multitude de produits disponibles.

Nos principes pour un marketing responsable des aliments et des boissons auprès des enfants s'appliquent à toutes les communications et activités marketing d'Unilever dans le monde entier, tout comme les principes généraux de marketing de notre division Foods & Refreshment.

En outre, notre engagement "Responsibly Made for Kids" définit la manière dont nos glaces sont communiquées, vendues et développées de manière responsable.

Cette promesse repose sur trois piliers et vise à aider les parents et les personnes chargées de la garde des enfants à choisir des produits pour leurs enfants. Ces trois piliers sont : (1) communiquer de manière responsable, (2) vendre de manière responsable et (3) développer de manière responsable.

  1. Les glaces pour enfants de la marque Ola seront communiquées de manière responsable. Cela signifie que nous allons orienter notre publicité vers les parents et les soignants. Nous pensons que ce sont eux qui doivent décider du type de friandise à offrir à leurs enfants. Conformément à la promesse faite à l'échelle de l'entreprise, Ola n'enverra pas de communications commerciales aux enfants de moins de 12 ans dans les médias traditionnels et aux enfants de moins de 13 ans dans les médias sociaux.
  2. Les glaces pour enfants de la marque Ola seront vendues de manière responsable. Nous savons que les enfants de moins de 12 ans seront inévitablement exposés à nos produits, c'est pourquoi nous introduisons un logo "Responsibly Made for Kids" sur nos supports de communication commerciale, tels que l'emballage des produits et les étiquettes de prix. Cela permettra d'indiquer aux parents et aux responsables d'enfants quels produits sont conçus pour les enfants, afin qu'ils puissent faire un choix éclairé lorsqu'ils achètent nos produits.
  3. Toutes les glaces du portefeuille mondial de la marque Ola sont développées de manière responsable avec une variété de saveurs, de textures, de formes et de couleurs pour surprendre les enfants.

Chaque glace pour enfants répondra aux directives d'Unilever, pour lesquelles nous avons traduit les objectifs de développement des Nations Unies en portions adaptées aux enfants.

Nous ajoutons des fruits et du lait quand nous le pouvons. La plupart de nos produits sont également fabriqués sans colorants ni arômes artificiels.

La composition spécifique de chaque glace est indiquée sur l'étiquette.

Enfin, dans le cadre de notre démarche de développement responsable, nous nous efforçons de nous procurer nos ingrédients de manière durable et d'améliorer continuellement nos emballages, y compris pour nos glaces pour enfants."

Terug naar top

We komen graag met je in contact

We zijn altijd op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn in een duurzame toekomst.

Contacteer ons

Neem contact op met Unilever en de gespecialiseerde teams of maak wereldwijd nieuwe connecties.

Contacteer Ons