Verantwoorde marketing naar kinderen

Principes inzake verantwoorde marketing van voedingsmiddelen en dranken voor kinderen - Februari 2020

Reclame en marketing helpen ons om mensen te informeren over de samenstelling en voordelen van onze producten en innovaties. Marketing stelt ons in staat om met consumenten in gesprek te gaan over zaken die voor hen van belang zijn.

In 2003 was Unilever een van de eerste bedrijven die principes hanteerde voor de marketing van haar voedingsmiddelen en dranken voor kinderen. We hebben deze principes in de loop der jaren aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en inzichten. We publiceren nu onze nieuwste versie, die tot stand is gekomen mede in het licht van de verontrustende cijfers over obesitas bij kinderen, de invloed van sociale media en het enorme aantal producten waaruit we kunnen kiezen.

Deze principes zijn van toepassing op alle marketingcommunicatie en -activiteiten van Unilever op het gebied van voeding en dranken wereldwijd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: Televisie- en radioreclame, digitale activiteit (waaronder zowel websites en platforms van het bedrijf als van derden), alle vormen van sociale media en digitale reclame, apps, online games en direct marketing; PR-materiaal, en alle andere vormen van communicatie (bijvoorbeeld stripfiguren, productplaatsingen, advergaming, gratis cadeaus/speelgoed, enzovoort). We zullen deze marketingactiviteiten en -communicatie gezamenlijk aanduiden als "marketingcommunicatie". Deze term zal ook nieuwe marketingtechnieken of -kanalen omvatten die in de toekomst kunnen worden ontwikkeld.

Displays in de winkel, keuzekaarten en vriezers van ons ijsassortiment, etikettering en verpakking, maar ook het product zelf, worden "verkooppuntcommunicatie" genoemd. Onze principes zijn gebaseerd op het kader van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) voor verantwoorde marketingcommunicatie voor voedingsmiddelen en dranken. Daarnaast houden we rekening met het grote netwerk van nationale en lokale zelfregulerende codes en organisaties (zoals nationale reclameverenigingen, richtlijnen voor goedkeuring van televisienetwerken, etc.) die ons leiden in alle landen waar we actief zijn.

Unilevers marketing- en verkooppuntcommunicatie moet voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving in elk land. Er zijn ook zelfreguleringscodes die ons leiden. De strengste normen (hetzij lokale wet- en regelgeving, hetzij door Unilever ondertekende vrijwillige toezeggingen) zullen altijd prevaleren. Deze gedragsregels vormen een aanvulling op Unilevers Algemene Principes voor verantwoorde marketing van voedingsmiddelen en dranken - deze zijn online te vinden.

Onze principes

 1. We zullen geen Marketingcommunicatie richten aan kinderen jonger dan 12 jaar. Voor televisie en andere meetbare media omvat dit geen Marketingcommunicatie waarbij kinderen jonger dan 12 jaar meer dan 25% van het publiek uitmaken. Voor digitale platforms omvat dit geen Marketingcommunicatie gericht op kinderen jonger dan 13 jaar en we zullen de doelgroep in overweging nemen op basis van het mediaplan in overeenstemming met het beleid voor digitale platforms.
 2. De creatieve uitvoering van Marketingcommunicatie mag niet zo zijn ontworpen dat deze is gericht op kinderen jonger dan 12 jaar, wat ook geldt voor de algemene indruk van de reclame.
 3. Alle producten Responsibly Made for Kids zullen voldoen aan Unilevers Hoogste Voedingsnormen. Daarnaast beperken we voor ons Responsibly Made for Kids assortiment in ijs het totale suikergehalte tot 12 gram of minder per portie en zullen we doorgaan met het bevatten van 110 kilocalorieën of minder per portie.
 4. We zullen geen reclame maken in of sponsor zijn van films die voornamelijk bedoeld zijn voor kinderen onder de 12 jaar.
 5. We zullen in onze marketingcommunicatie geen kinderen tonen die jonger zijn dan 12 jaar, tenzij het gaat om producten die voldoen aan Unilevers hoogste voedingsnormen of als het relevant is voor de marketingboodschap (bijv. een gezinssituatie of -activiteit). Ouders of verzorgenden zullen altijd worden geportretteerd in controle van de toegang tot een product.
 6. We zullen de verkoop van producten niet promoten in de inhoud van een programma dat gericht is op kinderen jonger dan 12 jaar.
 7. Wij zullen in onze marketingcommunicatie geen gebruik maken van (gelicentieerde) tekenfilm- of merkeigen personages die kinderen onder de 12 jaar als voornaamste doelgroep hebben. We zullen in onze communicatie op verkooppunten personages gebruiken die in de eerste plaats aantrekkelijk zijn voor kinderen jonger dan 12 jaar, maar alleen in combinatie met producten die op verantwoorde wijze voor kinderen zijn gemaakt.
 8. We zullen geen gebruik maken van influencers (d.w.z. derden die hun invloed verlenen, zoals beroemdheden, disruptors, social media-sterren, materiedeskundigen en redacteuren/journalisten etc.) die jonger zijn dan 12 jaar. We zullen ook geen gebruik maken van influencers die kinderen onder de 12 jaar als voornaamste doelgroep hebben. Dit geldt zowel voor onze Marketingcommunicatie als voor onze Verkooppuntcommunicatie.
 9. We zullen in onze Marketingcommunicatie geen geschenken, speelgoed, prijzen of giveaways aanbieden die in de eerste plaats aantrekkelijk zijn voor kinderen jonger dan 12 jaar.
 10. Geschenken, speelgoed, prijzen of giveaways die in de eerste plaats aantrekkelijk zijn voor kinderen jonger dan 12 jaar mogen alleen worden aangeboden in Verkooppuntcommunicatie voor producten die Responsibly Made For Kids zijn. Deze moeten een educatief doel hebben of een gezondheidsboodschap bevatten en mogen geen misbruik maken van de onervarenheid of goedgelovigheid van kinderen.
 11. In Verkooppuntcommunicatie moet de rol van ouders en andere geschikte volwassen rolmodellen bij het maken van de verantwoorde keuze worden ondersteund.
 12. Promotionele acties moeten zodanig worden gepresenteerd dat kinderen en ouders, voordat zij tot aankoop overgaan, op de hoogte worden gebracht van alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op hun koopbeslissing.
 13. Wij zullen onze merken of producten niet promoten in lagere of middelbare scholen. Dit omvat: geen kabinetten, displays, wervingsactiviteiten voor het goede doel, boodschappen voor de openbare dienst, of mededelingen gericht aan schoolbestuurders.
 14. Indien specifiek verzocht door of overeengekomen met de relevante gezondheids- of onderwijsinstantie en de schooladministratie, kan Unilever deelnemen aan campagnes voor educatieve doeleinden met brandingniveaus die zijn overeengekomen met de onderwijsinstantie om transparantie te waarborgen. Dit geldt alleen voor Responsibly Made for Kids-producten. Check ook lokale wetgeving terzake.
 15. Wij zullen geen marketing- of verkooppuntcommunicatie richten aan kinderen jonger dan 6 jaar.

Naleving en toezicht

Uiterlijk 31 december 2020 moet worden voldaan aan deze herziene en strengere principes.

Unilever geeft verplichte training over deze Gedragscode aan haar marketeers en aan bureaus waarmee zij zaken doet. De training is bedoeld om ervoor te zorgen dat Unilever volledig bekend is met Unilevers wereldwijde principes en de externe toezeggingen die Unilever heeft gedaan. In 2008 heeft Unilever, samen met andere bedrijven die lid zijn van de International Food and Beverage Alliance (IFBA), aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) toegezegd dat externe controleurs de marketing- en reclamebeginselen van de IFBA-leden zouden controleren. Als gevolg hiervan wordt Accenture sinds 2009 door IFBA-leden gevraagd om elk jaar onafhankelijk te controleren of marketingprincipes worden nageleefd. Controle door derden wordt ook uitgevoerd om de naleving van nationale en regionale toezeggingen te beoordelen, zoals de EU Pledge. Unilever publiceert jaarlijks haar individuele nalevingsresultaten voor tv, print en digitale reclame.

Gegevensverzameling

Unilever verzamelt geen persoonlijke gegevens van kinderen onder de 12 jaar. Indien de lokale wetgeving inzake leeftijdsgrenzen strenger is, zal deze worden nageleefd.

Le marketing responsable auprès des enfants

La publicité et le marketing nous aident à informer les gens sur la composition et les avantages de nos produits et innovations. Le marketing nous permet de dialoguer avec les consommateurs sur les questions qui les intéressent.

En 2003, Unilever a été l'une des premières entreprises à appliquer des principes pour la commercialisation de ses aliments et boissons auprès des enfants, que nous avons mis à jour au fil des ans. Nous publions aujourd'hui notre position actualisée dans le contexte de l'inquiétude constante que suscite l'obésité infantile, de l'impact des médias sociaux et du grand nombre de produits parmi lesquels choisir.

Ces principes s'appliquent à toutes les communications et activités marketing d'Unilever dans le domaine des aliments et des boissons à l'échelle mondiale, y compris mais sans s'y limiter : La publicité télévisée et radiophonique, l'activité numérique (y compris les sites et plateformes appartenant à l'entreprise et à des tiers), toutes les formes de médias sociaux et de publicité numérique, les applications, les jeux en ligne et le marketing direct ; les documents de relations publiques, et toutes les autres formes de communication (par exemple, les personnages de dessins animés, les placements de produits, l'advergaming, les cadeaux/jouets gratuits, etc.)

Nous appellerons ces activités et communications marketing collectivement "communications marketing". Ce terme inclura également les nouvelles techniques ou canaux de marketing qui pourraient être développés à l'avenir.

Les présentoirs en magasin, les cartes de notre gamme de glaces et les congélateurs, l'étiquetage et l'emballage, ainsi que le produit lui-même, sont appelés "communications sur le lieu de vente". Nos principes sont basés sur le cadre de la Chambre de commerce internationale (CCI) pour des communications marketing responsables sur les aliments et les boissons. En outre, nous tenons compte du vaste réseau de codes et d'organisations d'autorégulation nationaux et locaux (tels que les associations nationales de publicité, les directives d'approbation des réseaux de télévision, etc.) qui nous guident dans tous les pays où nous opérons.

Le marketing et les communications aux points de vente d'Unilever doivent se conformer à toutes les lois et réglementations pertinentes dans tous les pays. Il existe également des codes d'autorégulation qui nous guident. Les normes les plus strictes (qu'il s'agisse de la loi locale, de la réglementation ou des engagements volontaires signés par Unilever) prévaudront toujours. Ces principes s'ajoutent aux principes généraux d'Unilever sur le marketing responsable des aliments et des boissons - ceux-ci peuvent être consultés en ligne.

Nos principes

 1. Nous ne dirigerons aucune communication marketing vers les enfants de moins de 12 ans. Pour la télévision et les autres médias mesurables, cela inclut aucune communication marketing lorsque les enfants de moins de 12 ans représentent plus de 25 % du public. Pour les plateformes numériques, cela inclut aucune communication marketing destinée aux enfants de moins de 13 ans, et nous prendrons en compte la démographie cible en fonction du plan média, conformément aux politiques des plateformes numériques.
 2. L'exécution créative des Communications marketing ne doit pas être conçue pour s'adresser aux enfants de moins de 12 ans, ce qui inclut l'impression générale de la publicité.
 3. Tous les produits Responsibly Made for Kids respecteront les normes nutritionnelles les plus élevées d'Unilever. En outre, pour notre gamme de glaces Responsibly Made for Kids, nous limitons la teneur totale en sucre à 12 grammes ou moins par portion et continueront à contenir 110 kilocalories ou moins par portion.
 4. Nous ne ferons pas de publicité ni ne parrainerons de films dont le public visé est principalement constitué d'enfants de moins de 12 ans.
 5. Nous ne montrerons pas d'enfants de moins de 12 ans dans nos communications marketing, sauf si cela concerne des produits répondant aux normes nutritionnelles les plus élevées d'Unilever ou si cela est pertinent pour le message marketing (par exemple, une situation ou une activité familiale). Les parents ou les adultes seront toujours représentés comme ayant le contrôle de l'accès à un produit.
 6. Nous ne ferons pas la promotion de la vente de produits dans le contenu d'un programme destiné aux enfants de moins de 12 ans.
 7. Nous n'utiliserons pas de personnages de dessins animés (sous licence) ou de personnages de marque attirant principalement les enfants de moins de 12 ans dans notre communication marketing. Nous utiliserons des personnages dans nos communications sur le lieu de vente qui attirent principalement les enfants de moins de 12 ans, mais uniquement en association avec des produits conçus de manière responsable pour les enfants.
 8. Nous n'utiliserons pas d'influenceurs (c'est-à-dire des soutiens tiers tels que des célébrités, des perturbateurs, des stars des médias sociaux, des experts en la matière et des rédacteurs/journalistes, etc.) âgés de moins de 12 ans. Nous ne ferons pas non plus appel à des influenceurs qui s'adressent principalement aux enfants de moins de 12 ans. Ceci s'applique à la fois à nos communications marketing et à nos communications sur le lieu de vente.
 9. Nous ne proposerons pas de cadeaux, de jouets, de primes ou de cadeaux publicitaires destinés principalement aux enfants de moins de 12 ans dans nos communications marketing.
 10. Les cadeaux, les jouets, les primes ou les cadeaux publicitaires qui attirent principalement les enfants de moins de 12 ans ne peuvent être proposés que dans les communications sur le lieu de vente pour les produits Responsibly Made for Kids. Ils auront un but éducatif ou un message de santé et n'exploiteront pas l'inexpérience ou la crédulité des enfants.
 11. Les communications sur le lieu de vente doivent soutenir le rôle des parents et d'autres modèles adultes appropriés pour faire un choix responsable.
 12. Les promotions des ventes doivent être présentées de manière à ce que les enfants et les parents soient informés, avant d'effectuer un achat, de toute condition susceptible d'affecter leur décision d'achat.
 13. Nous ne ferons pas la promotion de nos marques ou produits dans les écoles primaires ou secondaires. Cela ne comprend pas les armoires, les présentoirs, les activités de collecte de fonds à des fins caritatives, les messages d'intérêt public ou les communications destinées aux administrateurs de l'école.
 14. Lorsque cela est spécifiquement demandé ou convenu avec l'organisme de santé ou d'éducation concerné et l'administration scolaire, Unilever peut participer à des campagnes à des fins éducatives avec des niveaux de marque convenus avec l'organisme d'éducation pour garantir la transparence. Ceci s'applique uniquement aux produits Responsibly Made for Kids. Vérifiez la législation locale en vigueur.
 15. Nous ne dirigerons aucune communication de marketing ou de point de vente vers des enfants de moins de 6 ans.

Conformité et suivi

La conformité à cet ensemble de principes révisés et plus stricts est exigée pour le 31 décembre 2020.

Unilever fournit une formation obligatoire sur ces principes à ses responsables marketing et aux agences avec lesquelles il s'engage. Cette formation vise à assurer la pleine compréhension des principes mondiaux d'Unilever et des engagements externes auxquels Unilever adhère. En 2008, avec d'autres sociétés membres de l'International Food and Beverage Alliance (IFBA), Unilever s'est engagé auprès de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à ce que des auditeurs tiers contrôlent les principes de marketing et de publicité des membres de l'IFBA. En conséquence, depuis 2009, Accenture est chargé par les membres de l'IFBA d'effectuer chaque année un audit indépendant du respect des principes de marketing. Un contrôle par des tiers est également effectué pour évaluer le respect des engagements nationaux et régionaux, tels que l'engagement de l'UE. Unilever publie ses résultats annuels individuels de conformité pour la publicité télévisée, imprimée et numérique.

Collecte de données

Unilever ne collecte pas de données personnelles auprès d'enfants âgés de moins de 12 ans. Les lois locales sur les limites d'âge, si elles sont plus strictes, seront suivies.

Terug naar top

We komen graag met je in contact

We zijn altijd op zoek naar mensen die geïnteresseerd zijn in een duurzame toekomst.

Contacteer ons

Neem contact op met Unilever en de gespecialiseerde teams of maak wereldwijd nieuwe connecties.

Contacteer Ons